Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Välkommen till Energikontoret


Vill ni också samarbeta med oss? sticky icon

EUlogo_Inv_sve_c_RGB.jpg

Berners,Hotell Hammarstrand, Lamtech, Fors Industrier, OKQ8 Stugun. Listan över företag i Jämtlands län vars framgångsrika arbete för minskad energianvändning och klimatpåverkan på olika sätt uppmärksammats är lång. Vi vill göra den ännu längre.

18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen sticky icon

18 miljoner kronor till energi- och klimatprojekt i Jämtland Härjedalen

Under 2016 har projekt inom energi och klimat beviljats medel för drygt 18 miljoner kronor, varav ungefär hälften gått till projekt som ägs av Region Jämtland Härjedalen. Resten är medel som företag har beviljats för åtgärder som till exempel installation av publika laddstolpar.

Energibalansstudie 2016 sticky icon

Vartannat år uppdaterar vi energibalansstudien för Jämtlands län. Syftet är bl.a. att följa utvecklingen i länet avseende andelen förnybar energi. Visionen är ju att 100% av länets energianvändning ska baseras på förnybar energi. Första gången vi sammanställde energibalansstudien var 1999. Då var andelen förnybar energi 59%. År 2016 har den ökat till hela 71%. En sammanfattning av läget i länet hittar du här.

Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - Förstudie för utbyggnad 2017 - 2020

Resultaten av föreliggande förstudie baseras på litteraturstudier, omvärldsanalyser, enkätundersökningar och dialogmöten. Arbetet har letts av personal vid Region Jämtland Härjedalen, i bred samverkan med totalt omkring hundra personer som på olika sätt bidragit till genomförandet. Förstudien utgör en utmärkt grund för ett genomförandeprojekt under perioden 2018 – 2020 med inriktning på utbyggnad av stationer för normalladdning hos organisationer och företag.

Sök stöd för att energieffektivisera hyresbostäder

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder. Det finns 778 miljoner kronor att ansöka om under 2017.

Det här är ett ekonomiskt stöd som vänder sig till fastighetsägare som har hyresbostäder i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Stödet gäller renoveringar som leder till att byggnadens energianvändning minskar. En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna som administreras av fastighetsägaren och hyran förhandlas som vanligt.

Företag i Jämtland Härjedalen blir energieffektiva

IMG_20170206_162747.jpg

Genom energieffektivisering kan företag bli mer kostnadseffektiva. Därför erbjuder Energimyndigheten, med stöd av EU inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet, små och medelstora företag med minst 1 GWh energianvändning att delta i ett företagsnätverk. Tillsammans med andra företag får de stöd av en energiexpert och kan utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi.

Energikartläggnings stöd

EUlogo_v_RGB.png

Den 1 juli 2015 infördes ett energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten, vilka kostnader företaget har för energi, och innehåller förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energikartläggningsstödet kan täcka 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock max. 50 000 kronor. Energikartläggningen kan antingen utföras av företagets egen personal eller av externt företag.