You are hereProjekt / Bioolja

Bioolja


Det primära syftet med ”Zerooil – med biooil” är att skapa en regional samverkan kring leveranser av bioolja i sådan omfattning att lönsamma leveransvolymer för såväl större som mindre potentiella användare kan uppnås.
Sekundärt är syftet med projektet att fortsätta arbetet från Zerooil genom att intresserade ska erbjudas enskild rådgivning avseende effektivisering och konvertering till förnybar energi även i annan form än bioolja. Vidare är syftet också att under 2016 uppdatera inventeringen avseende antalet, och användningen av dessa, oljepannor i Jämtlands län. Sammantaget ligger projektets syfte helt i enlighet med länets RUS, då det förväntas bidra till en mer säker, uthållig och hållbar energiförsörjning för länets, i huvudsak, företag.

Mål
Målsättningar för projektet är att:
• genomföra en inventering avseende potentiella användare av bioolja i Jämtlands län.
• erbjuda alla intresserade enskild rådgivning för att, med utgångspunkt från var och ens unika förutsättningar, diskutera möjligheterna för konvertering till bioolja ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv,
• erbjuda 10 - 20 företag en fördjupad projektering avseende konvertering från eldningsolja till bioolja.
• Minst 5 företag ska utforma en plan för att ersätta eldningsolja med bioolja.
• erbjuda andra intresserade enskild rådgivning för att, med utgångspunkt från var och ens unika förutsättningar, diskutera möjligheterna för energieffektivisering och/eller konvertering från olja till förnybar energi (värmepump, pellets etc.) ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv,
 Genomföra en inventering av oljepannor som täcker minst 95% av den mängd eldningsolja som totalt levererades till Jämtlands län år 2015.

Nedanstående effektmål är förhoppningsvis uppnådda när nästa inventering av oljepannor i Jämtlands län genomförs år 2016:
 Antalet oljepannor med effekt större än 50 kW i länet är högst 250 stycken, dvs ca. 20% färre än i dagsläget. Av dessa 250 ska minst 200 (80%) utgöras av så kallade spetspannor.
 Leveranserna av fossil eldningsolja i länet uppgick år 2015 till högst 4.000 m3.

Metod
Projektet kommer i stora drag att genomföras enligt följande, se även kapitel 3.
• Inventering avseende potentiella användare av bioolja i Jämtlands län
o Kontakt med fjärrvärmeföretag avseende produktion och framtidsplaner.
o Kontakt med tillverkningsföretag avseende energianvändning och framtid.
o Kontakt med offentliga fastighetsägare, företrädesvis kommuner.
• Enskild rådgivning och projektering hos intresserade av bioolja.
• Seminarier och workshops för regional samverkan.
• Enskild rådgivning hos övriga fastighetsägare.
• Kontakt med skorstensfejarmästare; vilka oljepannor är i drift?
• Avstämning gentemot statistik från SCB avseende regionala oljeleveranser.

Målgrupp - avgränsning
Målgruppen utgörs primärt av fjärrvärmeföretag, tillverkningsföretag och offentliga fastighetsägare. Sekundärt utgörs målgruppen av övriga som använder eldningsolja samt skorstensfejarmästare och bränsleleverantörer m.fl.