Nationella noder för lågenergihusbyggande

År 2021gäller krav på att alla nya byggnader ska vara så kallade nära nollenergibyggnader. Redan år 2013 ska energiprestanda vid större ombyggnader motsvara nybyggnadskrav. Det är därför av största betydelse att kunskaper sprids som minimerar merkostnader och andra hinder som finns för att bygga väl fungerande byggnader med den mest energieffektiva tekniken.

Energikontoren Sverige genomför år 2013 till 2015 projektet
”nationella noder för lågenergibyggnader”. Idén är att bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och nära noll-energibyggnader. Projektet skapar förutsättningar för ett kunskapslyft där kompetenta beställare och leverantörer driver utvecklingen proaktivt. Regionalt etablerade nätverk för lågenergibyggnader finns i dag. Dessa ingår i projektet som mentorer för att stödja nyetablering av regionala samverkansinitiativ (noder). Stödet innebär bland annat att utveckla regionala utvecklingsplaner och att etablera noderna som kunskapsarenor där utvecklings- , demonstrationsprojekt och implementering av
”best-practice” för lågenergibyggande sker. En grund i projektet är att samla och engagera regionala aktörer i ett stort kunskapslyft där frivilliga överenskommelser utgör en grund i att påskynda utvecklingen. Noderna skapar förutsättningar för systematisk utveckling, spridning av resultat och ett öppet erfarenhetsutbyte mellan aktörer.

En viktig del i projektet är att sprida och kommunicera verktyg och metoder och sakkunskap som etableras i Energimyndighetens nationella nätverk och projekt. Sveriges Energikontor samverkar därför med branschorganisationerna Byggherrarna och dess nätverk BeBo och Belok, Fastighetsägarna Sverige, och Sveriges Byggnadsindustrier genom LÅGAN. Samverkan etableras också med nationella organisationer och nätverk med sakkunskap om nära noll-energibyggnader, såsom exempelvis Sveriges centrum för nollenergihus. Gemensamt för ovanstående aktörer är att de är etablerade och driver en framgångsrik samverkan om teknik- och kunskapsutveckling och att de medverkar i det nationella och regionala omställningsarbetet för lågenergibyggnader.

Kontaktperson för projektet
Ingrid Ahnlund Rode
Tfn 063-146588, 070-7259118
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

Dialogmöte 26/2 i Umeå

Lågenergibyggande blir mer och mer aktuellt i takt med att energipriserna stiger och nya krav och direktiv antas i EU och Sverige. Välkommen till en intressant dag med fokus på vad som behövs göras i regionen för att uppnå mål och direktiv om lågenergibyggande och energieffektivisering.
Genom projektet Nationella noder för lågenergibyggande bjuder Norrbottens energikontor, Energikontoret i Jämtlands län, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och IUC Norrbotten in till dialogmöte. Dagen handlar om hur vi skapar ett mer hållbart byggande genom ökad samverkan i norra Sverige.
Programmet innehåller bl a information om vilka olika finansieringsmöjligheter som finns på nationella och europeisk nivå för lågenergibyggande och energieffektivisering (Horizon 2020, kommande strukturfondsprogram och E2B2). Det finns även utrymme för dialog med inbjudna deltagare och medverkande föreläsare. Tre goda exempel från regionen presenteras och dagen avslutas med studiebesök till passivhus- passivhus-villorna som byggs av Dragonskolans gymnasieprogram på Tavleliden i Umeå.

Presentationer från dilagomötet hittar du här:

BilagaStorlek
Inledning Nationella noder för Lågenergihus.pdf87.6 kB
Lars Wikman.pdf1.66 MB
Presentation E2B2 Mats Bäck 140226.pdf1013.46 kB
Mikael_berglund.pdf706.09 kB
Rolf Wännström SME Instrument - VINNOVA.pdf60.69 kB
Lusthusbacken Christer André.pdf2.73 MB
Skolor i Krokoms kommun 26 februari.pdf467.8 kB