Energieffektiviseringsnätverk företag

EUlogo
STEM.JPG

Projekt Energieffektiviseringsnätverk

Att aktivt arbeta med energibesparingar har inte enbart en positiv inverkan på miljön, ett ökat energimedvetande i företag leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Erfarenheter och forskning visar att energiarbete behöver utföras kontinuerligt för att det ska vara framgångsrikt, och att fler åtgärder genomförs om företag ingår i nätverk. Projektet Energieffektiviseringsnätverk pågår 2015-2018 och syftet är att få små och medelstora företag att energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. I projektet kommer företagen att ingå i ett nätverk av företag, erbjudas kontinuerliga träffar, utbildningstillfällen och stöd från energiexpert. Arbetet i projektet syftar till ett kontinuerligt arbetssätt med energifrågor.

Vem kan delta i projektet:
Projektet vänder sig till företag som har en energianvändning över 2 GWh/år. (2000 MWh).

Kontakt för att veta mer: Ingrid Ahnlund Rode, ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se, 063-146588

Se Energimyndighetens hemsida för ytterligare information http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/na...

Energikartläggningsstöd

Energikartläggningsstöd

Från 1 juli 2015 finns ett nytt energikartläggningsstöd för små och medelstora företag. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten, vilka kostnader företaget har för energi, och innehåller förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energikartläggningsstödet kan täcka 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock max. 50 000 kronor. Energikartläggningen kan antingen utföras av företagets egen personal eller av externt företag. För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten krav på energikartläggningens innehåll och redovisning. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Vem kan söka stödet?
Stödet vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar kan söka stödet, exempelvis bostadsrättsföreningar.

Kontakt för att veta mer: Jimmy Anjevall, Region Jämtland Härjedalen, jimmy.anjevall@regionjh.se
063-146593

Företag i Jämtland Härjedalen blir energieffektiva

IMG_20170206_162747.jpg

Genom energieffektivisering kan företag bli mer kostnadseffektiva. Därför erbjuder Energimyndigheten, med stöd av EU inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet, små och medelstora företag med minst 1 GWh energianvändning att delta i ett företagsnätverk. Tillsammans med andra företag får de stöd av en energiexpert och kan utbyta erfarenheter och öka företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi.
Att energieffektivisera bidrar till en mer hållbar framtid, men det finns fler mervärden för företagen. Förutom minskade kostnader, kan arbetet bidra med nya strukturerade arbetssätt. Ett aktivt miljöarbete kan också stärka kundernas bild av företaget, och blir bättre rustade inför eventuella skärpta lagkrav. Runtom i Sverige har företagsnätverk för energieffektivisering bildats och i Jämtlands län har Energikontoret vid Region Jämtland Härjedalen samlat företag till ett sådant nätverk.
Energikontorets roll är att driva nätverket och att erbjuda administrativ hjälp, till exempel genom att bistå i ansökningar av medel för energikartläggningar, och även andra energiåtgärder. Företagen som är med i nätverk får förutom kompetensutveckling vid träffar som arrangeras också individuellt stöd av en energiexpert. Företagen som är med har goda erfarenheter av att arbete i nätverk, och tror på idén att träffas och utbyta erfarenheter.

Nätverket består av företag med skiftande verksamhet; Wången AB, Folkets Hus, Quality Hotel Frösö Park, Frösö Park Fastighets AB, Essge plast AB, Fastighetsbolaget Svarven AB, Ica i Strömsund och ICA Maxi Östersund – men många utmaningar när det gäller energiarbetet kan ändå vara gemensamma och företagen kommer förhoppningsvis att ha stor nytta av nätverket.

Hur mycket energi som går att spara kan givetvis variera för olika typer av företag och ambitionsnivå i företagen. Det finns ett mål att nätverken gemensamt ska minska energianvändningen med 15 procent under de fyra år som projektet pågår. För företagen innebär det här en fin möjlighet att få koll på energifrågan med hjälp och stöd av experter. Bland företagen som är med i nätverket finns både nya och äldre fastigheter–och företagen som ingår i nätverket ser fram emot att få en energikartläggning gjord för att få grepp om energifrågan. Energiarbetet är något som aldrig blir färdigt, det finns alltid något nytt att lära, alltid något att förbättra. Det kan handla om att anpassa drifttider, byta ut belysning och kanske det svåraste – att påverka och ändra våra egna beteenden.

Nätverksträff på ICA i Strömsund för företagen som deltar i projektet, på bilden syns (bakre raden från vänster): Mikael Waldehorn Essge Plast, Thomas Lundström ICA Supermarket Strömsund, Conny Erlandsson Wången, Åse Bäckvall och Bo Lennart Eriksson Frösö Park Fastighets AB. Främre raden: Svante Jonsson OSD, Örjan Eriksson Jämtland Härjedalen Idrottsförbund, Jan Olofsson Quality Hotel Frösö Park. Andreas Söderström ICA Maxi och Hans Ederwall, Fastighetsbolaget Svarven, deltar också i projektet men saknas i bild.
Det går ofta att hitta relativt enkla åtgärder som inte kräver några större investeringar. Många gånger handlar det om att undvika onödig energianvändning, till exempel att se till att den utrustning man har fungerar som den ska, undvika att lokaler både kyls och värms samtidigt, eller att det finns överskottsvärme som inte tas till vara. Solenergi är också ett aktuellt område som flera företag kommer att titta vidare på.
• Nätverksprojektet pågår till om med 2018-12-31
• Det har startats cirka 40 nätverk i Sverige med totalt cirka 300 företag.
• Ett projektmål är att varje nätverk tillsammans ska spara 15 procent i energianvändning.

Mer information om nätverket hittar du här:
http://www.energimyndigheten.se/nrp/natverk-for-energieffektivisering/

För mer information:
Ingrid Ahnlund Rode, 070 1752835

Info om nätverket finns på http://www.energimyndigheten.se/nrp/natverk-for-energieffektivisering/

Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - Förstudie för utbyggnad 2017 - 2020

Resultaten av föreliggande förstudie baseras på litteraturstudier, omvärldsanalyser, enkätundersökningar och dialogmöten. Arbetet har letts av personal vid Region Jämtland Härjedalen, i bred samverkan med totalt omkring hundra personer som på olika sätt bidragit till genomförandet. Förstudien utgör en utmärkt grund för ett genomförandeprojekt under perioden 2018 – 2020 med inriktning på utbyggnad av stationer för normalladdning hos organisationer och företag. Ett framtida projekt bör även innehålla informationsinsatser för att fler ska börja använda laddbara bilar och behovsanalyser avseende snabbladdstationer längs fler vägar än de som behandlats här.