Genomförda projekt

Bli din egen elproducent

Projektet pågick under 2012-2013
Ta del av slutrapporten för projektet i bifogad fil.

Kontaktperson för projektet:
Jimmy Anjevall
063-146593, 070-7107801
jimmy.anjevall@regionjh.se

BilagaStorlek
Bli Din Egen Elproducent - slutrapport november 2013.pdf931.49 kB

EK Smart

BilagaStorlek
Slutrapport-EK-smart 08-10.pdf146.96 kB

EnergYZer

FN:s organ Intergovermental Panel on Climate Change, IPCC, slår fast att det till stor del är mänsklig aktivitet som under de senaste åren har förorsakat klimatförändringarna. IPCC slår vidare fast att utsläppen kan minskas genom flera insatser till exempel effektiv energiomvandling och energianvändning, byte av energislag och teknik, koldioxidavskiljning, förbättrad markanvändning, större skogar med mera. Det är bakgrunden till projektet EnergYZer. Något måste göras.

Syftet med EnergYZer är främst att bidra till de regionala miljömålen för Västernorrland och Jämtlands län genom ökad användning av förnybar energi och effektiv energiteknik. Detta ska i sin tur ge fler arbetstillfällen och företag i regionen. Målet är bland annat att gynna systematiskt och förebyggande energi- och klimatarbete hos myndigheter, företag och organisationer. Projektet ska också främja ökad produktion av förnybar energi.

Detta innebär fler aktiviteter, ett ökat samarbete mellan Jämtlands och Västernorrlands län samt att energikontoren i dessa två län kan utveckla sina verksamheter ytterligare. Besök projektets hemsida! www.energyzer.se

För mer information kontakta Jimmy Anjevall, 063-14 65 93 eller jimmy.anjevall@regionjamtland.se

BilagaStorlek
EnergYZer. EnergYZmart kommun. Slutrapport 20111213.pdf3.28 MB
EnergYZer. Energikrav JLL, LVN, NLL, VLL 20110509.pdf264.47 kB
EnergYZer. Energibalansstudier YZ-län 2011. Sankey 20111220.pdf7.16 MB
EnergYZer Har tillväxten nått vägs ände, rapport 20111228.pdf1.38 MB
EnergYZer. Energi- och Klimatsamtal Timrå, rapport 20111227.pdf3.06 MB
Energibalans Jämtlands län 2008191.52 kB
Reserapport vätgasstudieresa december 2008662.65 kB
Energyzer projektbeskrivning229.22 kB

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker

Projektet Enegieffektivisering i landzbygsbutiker startar hösten 2012 och kommer att pågå tll och med dec 2013.
Under projekttiden kommer de butiker som deltar att få möjlighet att genomföra energikartläggning av sina verksamheter, för att därigenom hitta områden där de kan spara energi och pengar.

BilagaStorlek
Slutrapport energieffektivisering i landsbygsbutiker.pdf895.68 kB

Energiklok Bostadsrättsförening och fastighetsägare

Projektet Energiklok Bostadsrättsförening avslutades den sista april 2015.

Kontaktperson för projektet är Ingrid Ahnlund Rode,
telefon 063 14 65 88, 070 7259118,
e-post: ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

BilagaStorlek
Slutrapport Energiklok BRF 2015 04 30.pdf850.8 kB

Checklista för energigenomgång i fastigheter

Vid rådgivningsbesöken använder vi oss av en checklista, och tittar på såväl energianvändning, klimatskal som installationer.

Rådgivningsbesöket behöver inte vara något som bara sker en gång, det är vanligt att man hittar saker som behöver kollas upp, och det är ofta bra att även ha ett eller ett par uppföljande rådgivningsbesök. Rådgivningsbesöket utförs av kommunens energi- och klimatrådgivare och är kostnadsfritt.

BilagaStorlek
Checklista vid besök hos fastigetsägare och BRF.xls53.5 kB

Energiklok BRF - Första projektträffen 15 april

Välkommen till den första projektträffen inom projekt Energiklok Bostadsrättsförening, den 15 april, kl. 18-20. Kvällens tema kommer att vara en introduktion till hur bostadsrättsföreningar kan spara energi, samt energideklarationer och energikartläggningar.

BilagaStorlek
Inbjudan till projektträff 15 april.pdf157.58 kB
Karta_A4Campus.pdf229.18 kB
parkeringskarta.pdf238.89 kB
Energieffektivisering i BRF_Uppstart Krsitina Landfors.pdf2.02 MB

Mall för energiplan

Egenkontrollen inom energiområdet kan sammanfattas i en energiplan. En energiplan ska ge en överblick av dagens energisituation, förändringar som kan komma att påverka energianvändningen och åtgärder som kan bidra till att minska energianvändningen.
I en bostadsrättsförening kan man tänka sig att det är en fördel att det finns dokumentation även inom energiområdet, som kan underlätta arbetet till exempel när nya ledamöter väljs in i styrelsen.

BilagaStorlek
Mall för energiplan.xls708.5 kB

Projektträff 2, 15 maj

Projektträff 2 handlade om effektivisering av elanvändning.

BilagaStorlek
Energieffektivisering i BRF 20140515 (1).pdf1.95 MB
Lampguiden- Välj rätt ljus.pdf114.51 kB
Faktablad_tvattstugan_130424.pdf596.9 kB
Använd motorvärmare rätt.pdf202.13 kB

Träff 3, 11 juni

Träff 3 handlade om värmesystem och åtgärder för att spara värme.
Föreläsare var Karin Lindström från WSP.

BilagaStorlek
Presentation 2014-06-11 Karin Lindström.pdf641.63 kB

Träff 4, 15 oktober

Träff 4 handlade om solenergi, med Lars Andrén som föreläsare.

BilagaStorlek
Solenergi -Lars Andren okt 2014.pdf6.01 MB

Träff 5, 10 december

På den avslutande träffen som genomfördes den 10 december gjorde vi en summering och genomgång av det vi lärt oss under året. Praktiska exempel på sådant som uppmärksammats vid rådgivningsbesök diskuterades.

BilagaStorlek
Projektträff 10 december.ppt1005.5 kB

Energiklok bostadsrättsförening och fastighetsägare

Text

Hållbart byggande

Projektet ”Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande” har beviljats bidrag för att genomföra åtgärder inom Klimatinvesteringsprogrammet. Energikontoret är projektägare. Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Länsstyrelsen, Studieförbundet Vuxenskolan är medaktörer. Projektet ska genomföras under tiden 14 maj 2008 till den 31 dec 2010.

Målet med projektet är att integrera miljöhänsyn och resurshushållning vid byggande av enbostadshus med betoning på minskade koldioxidutsläpp genom ökade kunskaper hos fastighetsägare om byggande, drift och underhåll.

BilagaStorlek
Projektbeskrivning Hållbart Byggande.pdf29.58 kB

Klimatmatchen

Energikontoret var regional arrangör av Klimatmatchen 2014.

Klimatmatchen är en tävling som vänder sig till barn och ungdomar i lag/grupper födda 1998-2004. Under september månad ska deltagarna samla poäng genom att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt så mycket som möjligt till sina aktiviteter. Deltagarna gör en insats för klimatet och har chans till fina nationella och regionala priser.

För mer information kontakta Moa Breivik, 063-14 66 10, moa.breivik@regionjamtland.se

Eller läs mer på www.klimatmatchen.se

Klimatmatchen

Energikontoret är regional arrangör av Klimatmatchen 2014. Klimatmatchen är en tävling som vänder sig till barn och ungdomar i lag/grupper födda 1998-2004. Under september månad ska deltagarna samla poäng genom att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt så mycket som möjligt till sina aktiviteter. Deltagarna gör en insats för klimatet och har chans till fina nationella och regionala priser.

För mer information kontakta Moa Breivik, 063-14 66 10, moa.breivik@regionjamtland.se

Eller läs mer på www.klimatmatchen.se

Nationella noder för lågenergihus

Energikontoren Sverige utvecklar regionala noder för lågenergibyggnader
År 2021gäller krav på att alla nya byggnader ska vara så kallade nära nollenergibyggnader. Redan år 2013 ska energiprestanda vid större ombyggnader motsvara nybyggnadskrav. Det är därför av största betydelse att kunskaper sprids som minimerar merkostnader och andra hinder som finns för att bygga väl fungerande byggnader med den mest energieffektiva tekniken.
Energikontoren Sverige genomför år 2013 till 2015 projektet
”nationella noder för lågenergibyggnader”. Idén är att bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och nära noll-energibyggnader. Projektet skapar förutsättningar för ett kunskapslyft där kompetenta beställare och leverantörer driver utvecklingen proaktivt. Regionalt etablerade nätverk för lågenergibyggnader finns i dag. Dessa ingår i projektet som mentorer för att stödja nyetablering av regionala samverkansinitiativ (noder). Stödet innebär bland annat att utveckla regionala utvecklingsplaner och att etablera noderna som kunskapsarenor där utvecklings- , demonstrationsprojekt och implementering av
”best-practice” för lågenergibyggande sker. En grund i projektet är att samla och engagera regionala aktörer i ett stort kunskapslyft där frivilliga överenskommelser utgör en grund i att påskynda utvecklingen. Noderna skapar förutsättningar för systematisk utveckling, spridning av resultat och ett öppet erfarenhetsutbyte mellan aktörer.
En viktig del i projektet är att sprida och kommunicera verktyg och metoder och sakkunskap som etableras i Energimyndighetens nationella nätverk och projekt. Sveriges Energikontor samverkar därför med branschorganisationerna Byggherrarna och dess nätverk BeBo och Belok, Fastighetsägarna Sverige, och Sveriges Byggnadsindustrier genom LÅGAN. Samverkan etableras också med nationella organisationer och nätverk med sakkunskap om nära noll-energibyggnader, såsom exempelvis Sveriges centrum för nollenergihus. Gemensamt för ovanstående aktörer är att de är etablerade och driver en framgångsrik samverkan om teknik- och kunskapsutveckling och att de medverkar i det nationella och regionala omställningsarbetet för lågenergibyggnader.
Är du intresserad och vill medverka i eller ta del av projektet är du välkommen att kontakta oss;

Kontaktperson är
Ingrid Ahnlund Rode
Energikontoret Regionförbundet Jämtlands län
Tfn 063-146588
070-7259118
ingrid@regionjamtland.se

Nationella noder för lågenergihusbyggande

År 2021gäller krav på att alla nya byggnader ska vara så kallade nära nollenergibyggnader. Redan år 2013 ska energiprestanda vid större ombyggnader motsvara nybyggnadskrav. Det är därför av största betydelse att kunskaper sprids som minimerar merkostnader och andra hinder som finns för att bygga väl fungerande byggnader med den mest energieffektiva tekniken.

Energikontoren Sverige genomför år 2013 till 2015 projektet
”nationella noder för lågenergibyggnader”. Idén är att bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och nära noll-energibyggnader. Projektet skapar förutsättningar för ett kunskapslyft där kompetenta beställare och leverantörer driver utvecklingen proaktivt. Regionalt etablerade nätverk för lågenergibyggnader finns i dag. Dessa ingår i projektet som mentorer för att stödja nyetablering av regionala samverkansinitiativ (noder). Stödet innebär bland annat att utveckla regionala utvecklingsplaner och att etablera noderna som kunskapsarenor där utvecklings- , demonstrationsprojekt och implementering av
”best-practice” för lågenergibyggande sker. En grund i projektet är att samla och engagera regionala aktörer i ett stort kunskapslyft där frivilliga överenskommelser utgör en grund i att påskynda utvecklingen. Noderna skapar förutsättningar för systematisk utveckling, spridning av resultat och ett öppet erfarenhetsutbyte mellan aktörer.

En viktig del i projektet är att sprida och kommunicera verktyg och metoder och sakkunskap som etableras i Energimyndighetens nationella nätverk och projekt. Sveriges Energikontor samverkar därför med branschorganisationerna Byggherrarna och dess nätverk BeBo och Belok, Fastighetsägarna Sverige, och Sveriges Byggnadsindustrier genom LÅGAN. Samverkan etableras också med nationella organisationer och nätverk med sakkunskap om nära noll-energibyggnader, såsom exempelvis Sveriges centrum för nollenergihus. Gemensamt för ovanstående aktörer är att de är etablerade och driver en framgångsrik samverkan om teknik- och kunskapsutveckling och att de medverkar i det nationella och regionala omställningsarbetet för lågenergibyggnader.

Kontaktperson för projektet
Ingrid Ahnlund Rode
Tfn 063-146588, 070-7259118
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

Dialogmöte 26/2 i Umeå

Lågenergibyggande blir mer och mer aktuellt i takt med att energipriserna stiger och nya krav och direktiv antas i EU och Sverige. Välkommen till en intressant dag med fokus på vad som behövs göras i regionen för att uppnå mål och direktiv om lågenergibyggande och energieffektivisering.
Genom projektet Nationella noder för lågenergibyggande bjuder Norrbottens energikontor, Energikontoret i Jämtlands län, Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och IUC Norrbotten in till dialogmöte. Dagen handlar om hur vi skapar ett mer hållbart byggande genom ökad samverkan i norra Sverige.
Programmet innehåller bl a information om vilka olika finansieringsmöjligheter som finns på nationella och europeisk nivå för lågenergibyggande och energieffektivisering (Horizon 2020, kommande strukturfondsprogram och E2B2). Det finns även utrymme för dialog med inbjudna deltagare och medverkande föreläsare. Tre goda exempel från regionen presenteras och dagen avslutas med studiebesök till passivhus- passivhus-villorna som byggs av Dragonskolans gymnasieprogram på Tavleliden i Umeå.

Presentationer från dilagomötet hittar du här:

BilagaStorlek
Inledning Nationella noder för Lågenergihus.pdf87.6 kB
Lars Wikman.pdf1.66 MB
Presentation E2B2 Mats Bäck 140226.pdf1013.46 kB
Mikael_berglund.pdf706.09 kB
Rolf Wännström SME Instrument - VINNOVA.pdf60.69 kB
Lusthusbacken Christer André.pdf2.73 MB
Skolor i Krokoms kommun 26 februari.pdf467.8 kB

Zolcell 1:1

Zolcell 1:1 avslutades i december 2014.
Ta del av projektets slutrapport i bifogad fil.

Kontaktperson för projektet:
Jimmy Anjevall
063-146593, 070-7107801
jimmy.anjevall@regionjh.se

BilagaStorlek
Zolcell 1-1-slutrapport tom 20141231.pdf967.85 kB