You are hereProjekt / Energieffektiviseringsnätverk företag / Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - Förstudie för utbyggnad 2017 - 2020

Laddinfrastruktur Jämtland Härjedalen - Förstudie för utbyggnad 2017 - 2020


Resultaten av föreliggande förstudie baseras på litteraturstudier, omvärldsanalyser, enkätundersökningar och dialogmöten. Arbetet har letts av personal vid Region Jämtland Härjedalen, i bred samverkan med totalt omkring hundra personer som på olika sätt bidragit till genomförandet. Förstudien utgör en utmärkt grund för ett genomförandeprojekt under perioden 2018 – 2020 med inriktning på utbyggnad av stationer för normalladdning hos organisationer och företag. Ett framtida projekt bör även innehålla informationsinsatser för att fler ska börja använda laddbara bilar och behovsanalyser avseende snabbladdstationer längs fler vägar än de som behandlats här.