You are hereGenomförda projekt / Nationella noder för lågenergihus

Nationella noder för lågenergihus


Energikontoren Sverige utvecklar regionala noder för lågenergibyggnader
År 2021gäller krav på att alla nya byggnader ska vara så kallade nära nollenergibyggnader. Redan år 2013 ska energiprestanda vid större ombyggnader motsvara nybyggnadskrav. Det är därför av största betydelse att kunskaper sprids som minimerar merkostnader och andra hinder som finns för att bygga väl fungerande byggnader med den mest energieffektiva tekniken.
Energikontoren Sverige genomför år 2013 till 2015 projektet
”nationella noder för lågenergibyggnader”. Idén är att bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och nära noll-energibyggnader. Projektet skapar förutsättningar för ett kunskapslyft där kompetenta beställare och leverantörer driver utvecklingen proaktivt. Regionalt etablerade nätverk för lågenergibyggnader finns i dag. Dessa ingår i projektet som mentorer för att stödja nyetablering av regionala samverkansinitiativ (noder). Stödet innebär bland annat att utveckla regionala utvecklingsplaner och att etablera noderna som kunskapsarenor där utvecklings- , demonstrationsprojekt och implementering av
”best-practice” för lågenergibyggande sker. En grund i projektet är att samla och engagera regionala aktörer i ett stort kunskapslyft där frivilliga överenskommelser utgör en grund i att påskynda utvecklingen. Noderna skapar förutsättningar för systematisk utveckling, spridning av resultat och ett öppet erfarenhetsutbyte mellan aktörer.
En viktig del i projektet är att sprida och kommunicera verktyg och metoder och sakkunskap som etableras i Energimyndighetens nationella nätverk och projekt. Sveriges Energikontor samverkar därför med branschorganisationerna Byggherrarna och dess nätverk BeBo och Belok, Fastighetsägarna Sverige, och Sveriges Byggnadsindustrier genom LÅGAN. Samverkan etableras också med nationella organisationer och nätverk med sakkunskap om nära noll-energibyggnader, såsom exempelvis Sveriges centrum för nollenergihus. Gemensamt för ovanstående aktörer är att de är etablerade och driver en framgångsrik samverkan om teknik- och kunskapsutveckling och att de medverkar i det nationella och regionala omställningsarbetet för lågenergibyggnader.
Är du intresserad och vill medverka i eller ta del av projektet är du välkommen att kontakta oss;

Kontaktperson är
Ingrid Ahnlund Rode
Energikontoret Regionförbundet Jämtlands län
Tfn 063-146588
070-7259118
ingrid@regionjamtland.se